Aneks BULETINI nr. 5

Aneks BULETINI nr. 5

Aneks Buletini nr. 5 janë raportet shtesë të buletinit nr. 5 të datës 05.05.2017, ref. 1673 / 2016 të konkursit për përzgjedhjen e personelit akademik të rregullt në UHZ, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me dt. 08.03.2017, me nr. ref. 524

Ankesat e kandidatëve në lidhje me raportet recensuese të publikuar në aneks buletinin nr. 5 të datës 05.05.2017, duhet të dorëzohen të protokolluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të aneks buletinit.

Aneks Buletini Nr. 5