Aneks BULETINI nr. 4

Aneks BULETINI nr. 4

Aneks Buletini nr. 4 janë raportet shtesë të buletinit nr. 4 të datës 08.09.2016, ref. 1673 / 2016 të konkursit për përzgjedhjen e personelit akademik të rregullt në UHZ, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me dt. 22.06.2016, me nr. ref. 1150.

Ankesat e kandidatëve në lidhje me raportet recensuese të publikuar në aneks buletinin nr. 4 të datës 07.10.2016, duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të aneks buletinit.

Aneks Buletini Nr. 4