Ndërlidhja e bashkëpunimit të Shkencë- Shoqërisë për Inovacione të Qëndrueshme (ConSus)

Projektet TEMPUS 2013/2014

Projektet Tempus për vitin 2013/2014 te cilat mbikëqyren nga zyra e Prorektores për bashkëpunim ndërkombëtar dhe sigurim te cilësisë.

Public University “Haxhi Zeka” is partner of three new Tempus Projects

Ndërlidhja e bashkëpunimit të Shkencë- Shoqërisë për Inovacione të Qëndrueshme (Connecting Science-Society Collaborations for Sustainability Innovations ) (ConSus)

Kohëzgjatja e Projektit : 36 muaj

Përshkrimi i shkurtër i projektit

Adresimi regjional I Ballkanit perëndimor “trekëndëshi-dije: edukim-hulumtim-inovacion”. Ky projekt ka për qëllim të ndërtoj një rrjet regjional të shkencës (përfshirë arsimin e lart dhe hulumtimin)- shoqëria (përfshi praktikën) për inovacione të qëndrueshme në Shqipëri dhe Kosovë.
Si objektivat më të gjera janë përforcimi i ndërlidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve të arsimit të lart, hulumtimit dhe praktikave si the promovimi i mësimnxënies të përbashkët dhe çështjeve të inovacioneve të qëndrueshme dhe metodave nëpërmjet punëtorive (workshop) për të përkrahur ndërtimin e kapaciteteve si dhe mendimin sistematik dhe holistik.

Objektiva specifike janë:

1. Identifikimi i akterëve regjional në fushën e arsimit të lart, hulumtimit dhe praktikës për zhvillim të qëndrueshëm
2. Ndërtimi i rrjetit shkencë-shoqëri për inovacione të qëndrueshme
3. Zhvillimi inovativ të materialit mësimorë dhe metodologjisë për institucione të arsimit të lart
4. Për të zhvilluar dhe mbajtur punëtori (workshop) të strukturuara dhe trajnime për bashkëpunim shkencë-shoqëri

Partnerët në Projekt:

1.Karl-Franzens-University of Graz- KFUG
2. University of Natural Resources and Life Sciences Vienna BOKU
3. Leuphana University Lüneburg ULG
4. University of Limerick UL
5. Universiteti Europian i Tiranës UET
6. Polis University U. Polis
7. Aleksander Moisiu University of Durres UAMD
8. Agricultural University of Tirana AUT
9. Qendra për Studime të Krahasuara e Ndërkombëtare QSKN
10. Universum College UC
11. Public University “Haxhi Zeka” PUHZ
12. Riinvest College Riinvest
13. Institute for Development Policy INDEP

Projekti Financohet nga; Komisioni Evropian përmes TEMPUS projekteve

Web faqja e projektit: http://www.consus-tempus.com