Tenderët

Njoftime për Tenderët

Nr. Përshkrimi Statusi i dokumentit Data e publikimit Shkarko në PDF
 1.  Furnizimi me paisje për evidentimin e studentëve dhe mësimdhënësve dhe vendosja e kamerave Njoftim për dhënie të kontratës  15/11/2017  shkarko
 2. Furnizim me Paisje Teknologjike (kompjuterë) për Bibliotekë Njoftim për dhënie të kontratës  15/11/2017  shkarko
 3.  Furnizimi me paisje për evidentimin e studentëve dhe mësimdhënësve dhe vendosja e kamerave Hapje e tenderit  03/11/2017  shkarko
 4. Furnizim me Paisje Teknologjike (kompjuterë) për Bibliotekë Hapje e tenderit  03/11/2017  shkarko
5. Kontrollimi dhe servisimi i Paisjeve për Fikjen e Zjarrit Hapje e tenderit 09/02/2018 alb shkarko

srb shkarko

 6.  Ngjyrë për Printer për Nevojat e Universitetit  Hapje e tenderit  23/02/2018  alb shkarko

srb shkarko

 7.  Mbikëqyrja e Projekteve Kapitale në Universitetin “Haxhi Zeka”- Pejë  Hapje e tenderit  12/03/2018  alb shkarko

srb shkarko

 8.  Fillimi i ndërtimit të Fakultetit të Arteve (Faza I)A  Hapje e tenderit  01/03/2018  alb shkarko
 9.  Shtypje materialeve për fakultetin e Arteve dhe Libër te protokollit për
Diploma
 Hapje e tenderit  20/03/2018  alb shkarko

srb shkarko

 10.  Pastrimi dhe mirëmbajtja e hapësirave të brendshme të UHZ  Hapje e tenderit  19/03/2018  alb shkarko

srb shkarko

 11.  Ndreqja e ngrohjes qendrore në Agrobiznes dhe Juridik Hapje e tenderit  27/03/2018  alb shkarko

srb shkarko

 12.  Riparimi i sistemit Elektrik ne Bibliotekën e Fakultetit Juridik  Hapja e tenderit  27/04/2018  alb shkarko

srb shkarko

 

13.

Mbikëqyrja e projektit Ndërtimi i Fakultetit të arteve për pjesën e mbetur të
fazës së parë
Hapja e tenderit 01/06/2018 alb shkarko

srb shkarko

14. Ndërtimi i Fakultetit të Arteve (Faza II-të) Hapja e tenderit 31/05/2018 alb shkarko

srb shkarko

15. Furnizim me material për lyerjen e pjesës se sipërme te ndërtesës të
Rektoratit, dhe blerjen e automateve për mbylljen e dyerve
Hapja e tenderit 11/06/2018 alb shkarko

srb shkarko

16. Furnizim me reagjent , qelqore dhe pajisje laboratorike për Fakultetin e Agrobiznesit Universiteti Hapja e tenderit 14/05/2018 alb shkarko

srb shkarko

17. MBIKËQYRJA E PROJEKTEVE KAPITALE NË UHZ Hapja e tenderit 03/07/2018 alb shkarko

srb shkarko

18. Publikimi i shpalljeve, konkurseve, reklamave, etj në gazetë ditore Hapja e tenderit 17/07/2018 alb shkarko

srb shkarko

19. Projektimi i Amfiteatrit dhe bibliotekës në UHZ Hapja e tenderit 25/07/2018 alb shkarko

srb shkarko