Program i Studimeve për departamentin Menaxhimi i Burimeve njerëzore – Master

Viti i dytë – Semestri i tretë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Planifikimi dhe menaxhimi i grupit 3+2 8 O
2. Sistemi informatik i menaxhmentit  3+2 8 O
3. Komunikimi i brendshëm i menaxhmentit 3+2 8 O
4. Lëndët zgjedhore 3+2 6 Z
Totali 20 30

 

Lëndët zgjedhore – zgjedhet vetëm një lëndë

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Tregu i punës evropian 3+2 6 Z
2. E drejta e UE -së 3+2 6 Z
3. Menaxhimi i projekteve hulumtuese dhe këshilluese 3+2 6 Z
4. Menaxhimi i burimeve njerëzore në sektorin publik 3+2 6 Z

 

Viti i dytë – Semestri i katërt

Nr. LËNDA ORË ECTS OBLI./ZGJ.
1. Zhvillimi i burimeve njerëzore 3+2 7 O
2. Organizimi dhe zhvillimi i men. 3+2 6 O
3. Tema e masterit 3+2 10 O
4. Lidership 3+2 7 Z
5. Ndërmarrësia dhe menaxhimi i bizneseve të vogëla 3+2 7 Z
6. Menaxhimi ekologjik 3+2 7 Z
7. Pagesat 3+2 7 Z
Totali 20 30