U mbajt sot takimi i grupit punues dhe monitoruesve të projektit TEMPUS-it për sigurimin e cilësisë

Prorektorja për bashkëpunim ndërkombëtar, Prof. asc. Dr. Linda Grapci Kotorri së bashku dekanët e të gjitha njësive akademike dhe zyrtarët e cilësisë u takuan me përfaqësuesit e projektit të TEMPUS-it dhe monitoruesit e projektit nga Wus Kosova.
Projekti " Përkrahja strategjike në themelimin dhe zhvillimin e strukturave të qëndrueshme të sigurimit të cilësisë në Universitetit "Haxhi Zeka", me qëllim sigurimin e cilësisë, bashkëpunimin ndërkombëtarë dhe mbështetjen e shërbimeve të studentëve. Qëllimi kryesor i projektit është që të mbështes Universitetin "Haxhi Zeka" në arritjen e objektivave të procesit të Bolonjës – Plan Strategjik i Arsimit të Lartë në Kosovë 2011-2016 dhe Strategjia Evropë 2020.
Partneret e projektit janë :
• Universiteti i Edinburgh-ut (grant mbajtës), Skotlande;
• Universiteti i Alicante, Spanje;
• Universiteti Degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, Itali;
• Universiteti Haxhi Zeka, Kosovë
• WUS Kosova, Kosovë
• Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) Kosovë;
• Agjencia Kosovare e Akreditimit (AKA) , Kosove;
• Qendra Kosovare për Bashkëpunim Ndërkombëtare në Arsimin e Lartë – Kosovë
Financimi i Projektit realizohet nga Komisioni Evropian përmes TEMPUS projektit
Më shumë informata rreth projektit klikoni në
http://sd-uhz-tempus.net/


 

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi në mes të Universitetit "Haxhi Zeka" dhe Universitetit të Zenicës

Uhz-ZenicaSot, u nënshkrua marrëveshje bashkëpunimi në mes të Universitetit "Haxhi Zeka" në Pejë dhe Universitetit të Zenicës nga Bosnjë Hercegovina. Kjo marrëveshje realizohet me qëllim të rritjes së cilësisë dhe mundëson shkëmbim të stafit akademik dhe studentëve, veçanërisht për komunitetin boshnjak që studiojnë në UHZ.

 

 


 

Mbledhja e 21-të, e Këshillit Drejtues
18.10.2014
Në këtë mbledhje, Këshilli drejtues diskutoj për Raportin e punës së Prorektores për çështje mësimore dhe Prorektorit për Buxhet dhe Financa.
Gjatë këtij raportimi nga Prorektorja për çështje mësimore u diskutuan çështje me rëndësi për mbarëvajtjen e procesit mësimorë, angazhimin e stafit akademik, mbajtjen e orëve. Me këtë rast u shtrua nevoja e hapjes së konkurseve të reja për staf të ri akademik me qëllim të plotësimit me kuadro të rregullt konform kushteve të parapara me statut. Po ashtu u theksua se gjatë këtij viti akademik nuk ka në proces mësimor asnjë mësimdhënës me diploma të pa nostrifikuara.
Në raportimin nga Prorektori për Buxhet dhe Financa u diskutuan: gjendja buxhetore, të hyrat buxhetore, investimet kapitale dhe shpenzimet e buxhetit etj. Gjatë këtij diskutimi u vlerësua se shpenzimi i buxhetit është konform alokimeve buxhetore vjetore dhe në përputhje me Ligjin për menaxhimin e financave publike, Ligjin e buxhetit vjetorë, Ligjin e prokurorimit publik.
Gjatë këtij takim u vazhduan diskutime për mënyrën e përzgjedhjes së Logos së Universitetit dhe çështje tjera më rëndësi për mbarëvajtjen e funksioneve në universitet.
MbledhjaKDMbledhjaKD1MbledhjaKD2

Mbledhja e 20-të e Këshillit Drejtues
16.10.2014
Këshilli Drejtues në këtë mbledhje zgjodhi Kryesuesin dhe Zv. kryesuesin e Këshillit Drejtues siç kërkohet me dispozitat e Statuti të UHZ-së. Me këtë rast me votat unanime të gjithë anëtarëve të Këshillit Drejtues, Prof. Ass. Dr. Haxhi Gashi u zgjodh Kryesues i Këshillit Drejtues, ndërsa Dr. sc. Sabiha Shala zv. Kryesuese.
Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues pranoj informata të rregullta nga Rektori lidhur me zhvillimet në Universitet, fillimin e vitit akademik 2014/2015, procesin e pranimit të studentëve, çështjet buxhetore, investimet kapitale etj. Gjatë kësaj informate Rektori së bashku me menaxhmentin siguroj se në këtë vit akademik nuk ka asnjë mësimdhënës në proces mësimorë me diploma të pa nostrifikuara. Gjithashtu u vlerësua se procesi i pranimit të studentëve në afatin e dytë është kryer me suksese dhe konform dispozitave ligjore. U vlerësua se fillimi i vitit akademik me kuadro të ri dhe me infrastrukturë të re ka krijuar kushte më të mira si në nivelin akademik ashtu edhe në infrastrukturë.
Këshilli Drejtues shqyrtoj edhe mundësitë për përzgjedhjen e Logos së Universitetit dhe çështjet tjera me rëndësi për zhvillimin e universitetit.


 

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi në mes të Universitetit "Haxhi Zeka" dhe Komunës së Pejës

Rektori-kryetari-komunPeje1Rektori-kryetariKomunesPejeSot, Rektori I UHZ-së, Prof. asc. Dr. Naser Mrasori dhe Kryetari i Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi në mes të dy institucioneve, me ç' rast Komuna e Pejës është shprehur e gatshme që të ndihmojë Universitetin në përfundimin e projektit të përgjithshëm të kampusit të ri universitar. Komuna e Pejës ka vënë në dispozicion të gjithë mekanizmat e nevojshëm për të përkrahur Universitetin "Haxhi Zeka" në këtë proces, ndërsa Rektori Mrasori, shprehi falënderim për Kryetarin dhe komunën për mbështetjen e vazhdueshme që ka dhënë dhe po jep në ndihmë të UHZ-së

 


 

Universiteti në rrjete sociale

Informohu për të rejat e fundit të Universitetit "Haxhi Zeka" përmes rrjeteve sociale

Kontakti

Universiteti Haxhi Zeka
Rektorati
Rr.“UÇK-së”
30000 Pejë Republika e Kosovës

  • Tel: + 381 (0) 39 423 270