Ekspert të turizmit vizituan UHZ-në

Vizit-eksperteve-turizemMenaxhmenti i Universitetit "Haxhi Zeka" në Pejë ka takuar ekspertë të fushës së turizmit nga Zvicra. Ky takim është realizuar përmes Swisscontact Kosova në kuadër të projektit për krijimin e organizatës turistike e para në Kosovë e këtij formati. Kjo organizatë ka fokus Menaxhimin e Destinacioneve turistike (DMO Kosova Perëndimore), që përfshin komunat Pejë, Deçan, Junik Universitetin "Haxhi Zeka" dhe organizatat joqeveritare që veprojnë në fushën e turizmit për këtë regjion.

Në kuadër të vizitës u diskutua për mundësitë e bashkëpunimit në mes të Universitetit "Haxhi Zeka" në Pejë dhe universiteteve zvicerane në lëmin e turizmit, gastronomisë dhe agrobiznesit. Po ashtu në kuadër të projektit DMO- së të krijohen praktika për studentët, shkëmbim i përvojave dhe hulumtimet shkencore të bashkërendohen me praktikat në regjion.

Realizohet punëtoria e radhës në kuadër të projektit të TEMPUS-it (FAITH)

08.09.2014

Në kuadër të projektit “Rritja e Autonomisë Financiare dhe e Llogaridhënies së Institucioneve Publike të Arsimit të Lartë në Kosovë” projekti (FAITH), pjesë e projekteve të TEMPUS-it, përfaqësues të Universitetit “Haxhi Zeka” në përbërje të Prorektores për bashkëpunim ndërkombëtar Prof. Asoc. Dr. Linda Grapci Kotorri, Prorektori për financa dhe infrastrukturë Prof. Asoc. Dr. Fadil Millaku, drejtoresha për buxhet dhe financa, Diana Shala dhe zyrtari i IT-së Dukagjin Sadrijaj, po qëndrojnë në vizitë disa ditore në Vjenë të Austrisë. Ata do të marrin pjesë në punëtorinë e radhës të projektit të lartpërmendur, me ç`rast do të diskutohet për autonominë financiare të universiteteve publike në Kosovë. Në këtë punëtori po marrin pjesë edhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Universiteti Prishtinës, Prizrenit, WUS Kosova dhe Agjensioni i Akreditimit.

Qëllimi i projektit është që korniza ligjore dhe praktikat në fuqizimin e institucioneve të Arsimit të Lartë të Kosovës, të rishikohen, aktualizohen dhe zhvillohen, në mënyrë që të arrihet autonomia financiare dhe llogaridhënia dhe si e tillë, të kontribuojë në ndërtimin e kapaciteteve humane dhe modernizimin e sektorit të IT-së. Projekti do të kontribuojë në arritjen e objektivave të Procesit të Bolonjës, Strategjisë së Kosovës për Arsim të Lartë 2005 – 2015, si dhe të Planin Strategjik të Arsimit të Kosovës 2011-2016.

Për më shumë informata rreth projektit klikoni në linkun e projekteve të TEMPUS-it.


 

Menaxhmenti i UHZ-së takoj Ministrin e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë z.  Ramë Buja

Datë, 2 Shtator 2014


Me ftesë të Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë z. Ramë Buja, Këshilli Drejtues i UHZ-së, së bashku me Rektorin zhvilluan një takim pune në MASHT. Në këtë takim është biseduar për zhvillimet e përgjithshme në Universitet, punën e deritashme, në drejtim të ngritjes së kapaciteteve dhe mbarëvajtjes së procesit mësimor, si dhe për përgatitjet e fillimit të vitit të ri akademik 2014/15.
Ministri falenderoi menaxhmentin e UHZ-së, për punën e bërë deri tani, dhe u shpreh i gatshëm për mbështetje më të madhe në të ardhmen.


 

Ju informojmë se Projekti Higher KOS, sot për herë të tretë, publikoi shpalljen për bursa të Post Doktoratës e cila do të jetë e hapur deri më 31 Tetor 2014 (online në www.scholarships.at).

Informatat më të hollësishme rreth bursave i gjeni në linqet e dhëna më poshtë :

Thirrja për aplikim

http://oead.grants.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode=3&GrainEntryID=5952&HZGID=6351&LangID=2


 

Mbledhja e 18 e Këshillit Drejtues

Datë 28.08.2014


Këshillit Drejtues në mbledhjen e mbajtur pranoj informata të rregullta nga Rektori lidhur me zhvillimet ne Universitet, rrjedhën e procesit mësimor dhe çështje tjera.

Ndër të tjera KD diskutoj edhe Draft Procesverbalin e Inspektoratit të Arsimit. Në këtë pikë KD i bëri vërejtje draft procesverbal-it, si i pa kompletuar me të dhëna të nevojshme dhe rekomandoj se drafti duhet të plotësohet me të dhëna shtesë të argumentuara dhe vërtetuara mirë, i sistematizuar në periudha kohore duke ndarë periudhat menaxhuese, si dhe vërtetimin e të dhënave konform dispozitave Ligjore, Statutit të përkohshëm, Statutit aktual dhe Ligjit për arsimin e lartë. KD konstatoj se në vitin akademik 2013/2014 në kohën e këtij menaxhmenti nuk ka pasur ende pranim të stafit të rregullt sepse konkurset janë të hapura dhe procesi i pranimit ende nuk ka përfunduar, ndërsa i gjithë stafi i angazhuar i ka dosjet e vërtetuara konform ligjit. Ky menaxhment nuk ka punësuar ende as ndonjë nga stafi administrativ. Të dhënat në procesverbal janë për periudhën paraprake të menaxhmentit të përkohshëm për vitin akademik 2011/12, 2012/13 dhe do të ishte e drejtë që  të evidentohen qartë në këtë procesverbal.

KD konstatoj se menaxhmenti aktual e ka ndryshuar strukturën e mësimdhënësve në vitin akademik 2013/14 duke angazhuar në mësim mbi 70 mësimdhënës me gradën Dr.sc (Doktor shkence) që shihet edhe në Web-faqen e universitetit-Fakulteteve përkatëse dhe të gjithë me dokumente të vërtetuara duke e rritur kështu nivelin akademik në këtë Universitet dhe respektuar kushtet që kërkohen me Ligji dhe Statut.

KD diskutoj edhe për përgatitjet e fillimit të vitit akademik 2014/15 dhe u zotua për respektimin e ligjshmërisë dhe standardeve akademike të kërkuara me Statut dhe Ligj. Po ashtu, KD diskutoj edhe çështje tjera të rëndësishme për menaxhimin e universitetit.


 

Universiteti në rrjete sociale

Informohu për të rejat e fundit të Universitetit "Haxhi Zeka" përmes rrjeteve sociale

Kontakti

Universiteti Haxhi Zeka
Rektorati
Rr.“UÇK-së”
30000 Pejë Republika e Kosovës

  • Tel: + 381 (0) 39 423 270